Re-integratie

 

http://berenschotstrategies.files.wordpress.com/2009/06/personeel.jpg


 



De Wet verbetering Poortwachter, case management, liberalisering van de Arbowet en de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

In de wet verbetering Poortwachter staan regels voor werkgevers en werknemers bij langdurig verzuim. Deze regels zijn niet vrijblijvend. Het risico van het niet nakomen betekent dat de werkgever, maar ook de werknemer te maken krijgt met sancties. Regelgeving in deze wet heeft als doel om het proces van inspanningen inzichtelijk te maken om de zieke werknemer weer gauw op het werk te laten terugkeren. De werkgever is verplicht om maatregelen te treffen die gericht zijn op het behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid van de arbeidsgehandicapte werknemer die bij hem in dienst is. Bovendien is hij verplicht de samenstelling en toewijzing van arbeid, de inrichting van arbeidsplaatsen, de productie, werkmethoden en de bij de arbeid te gebruiken hulpmiddelen aan die werknemer aan te passen. De Arbeidsinspectie kan een eis stellen tot nakomen van de aanpassingsverplichting. Het door de werkgever niet nakomen kan een economisch delict opleveren.

Persoonlijke begeleiding moet gestalte krijgen in de vorm van case management. De case manager is voor de cliënt het eerste aanspreekpunt voor re-integratie. Hij/zij overlegt met de cliënt over het re-integratietraject en onderhoud contacten met de betrokken partijen. Voor de invulling van de rol van case manager kunt u gebruik maken van de expertise van Centerfort.
Voor een verantwoord re-integratieproces kent ons bureau daarnaast nog samenwerkingsverbanden met externe partijen.

Met ingang van 1 juli 2005 is de liberalisering van de Arbowet van kracht. Voor organisaties betekent dit dat zij de regie over verzuim en re-integratie van ziek personeel volledig in eigen hand mogen nemen.

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De wet bestaat uit twee delen: De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomens voorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). De WGA confronteert de grote groep gedeeltelijk arbeidsgeschikten met financiële en juridische prikkels aan het werk te blijven. Alleen werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, genieten nog inkomensbescherming. Werknemers die minder dan 35% loonverlies leiden vallen niet onder de WGA en blijven gewoon bij u in dienst.

Het nieuwe regime geldt voor iedere werknemer die ziek is geworden sinds 1 januari 2004.

Voorafgaande betekent dus niet dat de WAO komt te vervallen. Op de duur zal de WAO echter geheel komen te verdwijnen. Alleen bestaande gevallen zullen nog onder het oude regime vallen.

Wilt u meer weten over de ondersteuning die Centerfort uw organisatie op voorgemelde onderwerpen kan bieden? Voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek kunt u bellen met het telefoonnummer: 036 - 535 45 12.

Wilt eerst informatiemateriaal ontvangen? Vraagt u dat dan aan via ons e-mailadres onder aan de pagina. Vergeet daarbij alstublieft niet het onderwerp en uw contactgegevens te vermelden.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

 

 

image003.jpg

 

 

Centerfort
Carel Willinklaan 78
1328 LJ  ALMERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel:     036 – 535 45 12
Fax:    036 – 535 45 16
Email:
info@centerfort.nl